Первинні документи є основою для проведення господарських операцій в бухгалтерському обліку. Щоб уникнути помилок, необхідно дотримуватися вимог до форми та змісту первинних документів, які регламентуються такими законодавчими актами як:

  1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV (далі – Закон № 996);
  2. “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 88 (далі – Положення № 88).

Згідно Положення № 88: «Первинні документи – це документи, створені у паперовій або в електронній формі, які містять відомості про господарські операції.»

Прикладами таких документів є: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, акт виконаних робіт, прибутковий та видатковий касові ордери та інші.

Завдання первинних документів є фіксація факту господарської операції. Вони є підставою для запису в бух. обліку (ст. 9 Закон № 996) та формування показників для податкових декларацій (п.44.1 ПКУ).

Первинні документи повинні мати обов’язкові реквізити, які регламентовані в ст. 9 част. 2 Закону № 996 та Положенні № 88:

Обов’язкові реквізити
Додаткові реквізити (не обов’язкові)
Назва документа (форми) Печатка
Дата складання Номер документа
Назва підприємства, від імені якого складено документ Код ЄДРПОУ
Зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції Підстава для здійснення операції
Посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються НБУ) Дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.
Особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції

Приклад необов’язкових реквізитів:

Електронні первинні документи, які створюються в бухгалтерських програмах, можна використовувати у бухгалтерському обліку при накладанні КЕП. Цей механізм реалізований у програмі M.E.Doc, веб-сервісі «СОТА», сервісі FREDO ДокМен, модулі для обміну електронними документами FlyDoc.

Такі документи мають юридичну силу, як і документ, складений у паперовому вигляді. Оригіналом документа буде електронний примірник з обов’язковими реквізитами, разом з електронним підписом автора.

Копією цього документа є візуальне зображення електронного документа на папері, що засвідчене в порядку встановленому законодавством (Ст.7 Закону № 851).

Бланки форм

Згідно положення № 88, первинні документи повинні бути складені на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади.

Також до первинних документів можуть бути додані додаткові наступні реквізити: печатка, код ЄДРПОУ, номер документа, підстава для проведення операцій, дані про документ, що засвідчує особу – одержувача та інші (Положення № 88).

Юридичної сили та доказовості документу дає наявність усіх реквізитів. Це було підкреслено Міністерством фінансів у листі від 15.01.2015 року № 31-11410-08-10/871.

Види первинних документів

В законодавстві не визначено вичерпний перелік первинних документів, тому в таблиці відобразимо основні види:

Назва документу Призначення Нормативний акт
Видаткова накладна Фіксація факту передачі товарів від однієї особи  (постачальника) до іншої (покупця). Форма видаткової накладної не затверджена. Підприємство може використовувати власні форми первинних документів з урахуванням вимог законодавства. За основу можна взяти Накладну-вимогу на відпуск згідно наказу Мінстату від 21.06.1996 р. № 193
Товарно-транспортна накладна (ТТН) Фіксація підтвердження перевезення товару автотранспортом. Наказ Мінтрансу від 14.10.1997 р. № 363 та  ст. 48 Закон «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344
Акт виконаних робіт Фіксація факту виконання робіт або послуг. Стандартна форма не затверджена. Підприємство може використовувати власні форми первинних документів з урахуванням вимог законодавства.
Рахунок-фактура (інвойс) В окремих випадках може бути первинним документом для фіксації факту постачання товару чи послуги без складання акту приймання-передачі, тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами. Умови зазначені у листі  Мінфіна від 16.02.17 р. № 31-11410-06-5/4339.
Прибутковий та видатковий касові ордери Фіксація операцій з готівкою в касі організації. Форми затверджені постановою НБУ 29.12.2017 р. № 148.
Бухгалтерська довідка Згідно цього документу формуються:

– коригувальні проводки, пов’язані із виправленням помилок в бухгалтерському обліку.

– підтверджувальні операції, що здійснені та отримані розрахунковим шляхом.

У листі Мінфіну від 05.08.2014 р. № 31-11410-08/23-2303/2333 вказується, що якщо господарська операція оформлюється бухгалтерською довідкою, то всі реквізити, передбачені для первинних документів, повинні бути відображені.

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. №356.

Термін зберігання.

Мінімальний термін зберігання документів – 1095 днів з дня подання податкової звітності, 2555 днів – для документів трансфертного ціноутворення.

Вимоги ДПС до первинних документів як факту підтвердження господарських операцій.

Згідно з п.44.1 ПКУ, платники податків повинні вести облік доходів, витрат та інших показників, що визначають об’єкт оподаткування та/або податкові зобов’язання. Цей облік здійснюється на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, які пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів.

Мова складання

Усі первинні документи повинні складатись українською мовою. Для документів, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку та оформлені іноземною мовою, потрібно зробити аутентичний переклад на українську мову ( “ЗІР” категорія 102.21).

Такий переклад повинен бути підписаний відповідальною особою та мати підтвердження його достовірності, наприклад, печатку або підпис перекладача.

Примітка. Перехід на облік первинних документів в електронному вигляді це екологічно та вигідно. Детальніше як перейти на електронний документообіг.

Немає коментарів

Коментувати