Згода на обробку персональних даних

Я, користувач сайту portfel.ua (далі – Суб’єкт персональних даних), відповідно до вказаної мною інформації на сайті portfel.ua (далі «Сайт», керуючись Законом України «Про захист персональних даних», цим надаю Приватному підприємству «Портфель», код ЄДРПОУ 38345394 (далі – «Володілець») дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене), на наступних умовах:

Суб’єкт персональних даних цим надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних на Сайті та на обробку своїх персональних даних Володільцем, зокрема, на збирання, накопичення, зберігання, використання, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Володілець з його персональними даними: прізвище, ім’я, номер телефону, електронна пошта, які надаються добровільно Суб’єктом персональних даних Володільцю, виключно в цілях подальшого направлення Суб’єкту персональних даних поштових повідомлень і sms-повідомлень, в тому числі, рекламного-інформаційних розсилок, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Володілець зобов’язується відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Володільця, яким такі персональні дані було довірено.

Ця згода діє протягом невизначеного терміну.

Суб’єкт персональних даних може відкликати дану згоду шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев’яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта персональних даних. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

Володілець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Суб’єкта персональних даних третіми особами, в тому числі працівниками Володільця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Володільцем або іншою особою з дозволу Суб’єкта персональних даних.

Немає коментарів

Коментувати